Nový režim zdanění zaměstnaneckých akcií a převoditelných opcí

25.02.2024

V polovině listopadu loňského roku proběhlo v Poslanecké sněmovně 3. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, spolu s pozměňovacím návrhem č. 3452, který přináší změnu zákona o daních z příjmů (ZDP) týkající se zdanění nepeněžních příjmů zaměstnanců souvisejících s nabytím akcií/podílů na obchodní korporaci v rámci zaměstnaneckých akciových plánů (ESOP). 

Cílem změny je odložit moment zdanění při nabytí podílů či opcí na nákup podílů v obchodní korporaci v rámci ESOP až do okamžiku, kdy zaměstnanec nabyté podíly prodá a realizuje tak peněžní prostředky, ze kterých může uhradit související daň.

Zdanění by se odložilo do prvního z níže uvedených okamžiků, který nastane po nabytí podílů či opcí.

  • okamžik, ke kterému zaměstnanec ukončil související pracovní poměr;
  • okamžik vstupu příslušného zaměstnavatele do likvidace;
  • okamžik, ke kterému příslušný zaměstnavatel nebo zaměstnanec přestane být daňovým rezidentem České republiky;
  • okamžik převodu nebo přechodu (např. prodej či darování) takového podílu nebo opce;
  • okamžik uplatnění opce;
  • okamžik výměny podílu, při které se mění celková jmenovitá hodnota podílů zaměstnance;
  • okamžik uplynutí 10 let ode dne nabytí podílu nebo opce.

Zdanitelným příjmem by byl rozdíl mezi cenou, kterou zaměstnanec za předmětný podíl či opci skutečně zaplatil, a jeho obvyklou (tržní) cenou v okamžiku nabytí takového podílu nebo opce. Zdanitelný příjem by se však mohl snížit, pokud by hodnota podílu nebo opce mezi okamžikem nabytí a okamžikem odloženého zdanění klesla.

Odložení zdanění by se mělo uplatnit v případech, kdy zaměstnanec nabývá podíl či opci na nabytí tohoto podílu v obchodní korporaci, která je jeho zaměstnavatelem, u něhož vykonává činnost, případně která je mateřskou či dceřinou společností tohoto zaměstnavatele nebo která je kapitálově spojenou osobou tohoto zaměstnavatele.

Pro úplnost doporučujeme přečíst: