Naše poslání

Cílem České Insurtech Asociace je podpora a rozvoj digitalizace a inovací v pojišťovnictví.

Asociace podporuje zavádění a použití digitálních technologií v pojišťovnictví, digitální byznys modely a rozvoj spolupráce mezi subjekty na trhu s pojištěním, i mimo něj, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Z usnadnění použití digitálních technologií v rámci celého value-chain a rozvoje digitálního ekosystému v pojišťovnictví i napříč sektory by v konečném důsledku měla těžit celá společnost, zejména spotřebitelé a jiní zákazníci, kteří budou moci zodpovědně využívat pojistné produkty a služby na trhu s pojištěním.

Jaký má podpora inovací a moderních technologií dopad?

SYNERGIE NAPŘÍČ EKONOMICKÝMI SEKTORY

Vytvoření synergických efektů pozitivně ovlivňující nejen trh pojišťovnictví ale i ostatní navázané ekonomické sektory a společnost jako celek. Dochází k odstraňování právních a faktických překážek vstupu na trh v mezích právního řádu.


FÉROVÁ CENA POJISTNÉHO

Zefektivnění stávajících procesů, zejména v podobě automatizace vede k urychlení procesů, odstranění chybovosti, posílení bezpečnosti a snížení nákladovosti. Tyto faktory vedou k efektivní cenotvorbě u pojistných produktů a jiných produktů nebo služeb, které s pojištěním souvisí. 


PRODUKTY NA MÍRU ZÁKAZNÍKA A KRYTÍ NOVÝCH RIZIK

Díky technologiím vznikají inovace existujících produktů a služeb, které lépe identifikují potřeby a chování zákazníka. Na základě těchto informací je možné zajistit vyšší dostupnost pojistných produktů a souvisejících služeb, krytí rizik, která nejsou běžně pojistitelná na trhu, a v neposlední řadě předcházet tím finanční exkluzi. Identifikace potřeb zákazníka také napomáhá nalezení řešení, které vyplní prostor v mezerách krytí jako jsou výluky z pojištění apod.


RYCHLÉ UZAVŘENÍ SMLOUVY, LIKVIDACE A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

Efektivnějšímu způsobu zpracování požadavků a potřeb zákazníka v rámci celého produktového cyklu pojistného produktu.