Zásady ochrany osobních údajů


1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Česká Insurtech Asociace, z. s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (dále "Česká Insurtech Asociace, z. s." nebo "Správce").

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): info@czechinsurtech.cz, tel.: +420 603 270 404

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 1. na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 3. na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 4. na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 5. na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 6. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz), v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Pokud je právním základem udělení Vašeho souhlasu, může být Váš souhlas kdykoliv odvolán, a to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jakým byl souhlas původně udělen. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Veškeré písemné dokumenty jsou uloženy u zakládajícího člena odpovědného za danou činnost, a veškeré elektronické údaje jsou pod zaheslovaným účtem. Česká Insurtech Asociace, z. s. tímto způsobem dodržuje organizační a technické zabezpečení požadované nařízením GDPR.

2.  Informace pro uchazeče o členství, členy, a bývalé členy České Insurtech Asociace, z. s.

Účel zpracování

 1. V případě uchazečů jsou zapotřebí kontaktní údaje nutné pro následnou komunikaci s uchazečem, zasílání informací ohledně jeho přijetí či nepřijetí a pro platbu členského příspěvku.
 2. V případě členů je seznam členů veden v souladu s článkem 4 Stanov České Insurtech Asociace z. s., tj. u fyzických osob (statutárního orgánu člena) se jedná o neveřejný seznam a uchovávají se údaje v rozsahu daném vyplněním přihlášky a dále u členů, tj. právnických osob je veden, jak neveřejný seznam, tak veřejný seznamu dostupný na webových stránkách České Insurtech Asociace, z. s., www.czechinsurtech.cz. Veřejně dostupné jsou tak kontaktní údaje a odkaz na webové stránky člena. Neveřejný seznam pak slouží k evidenci členů, evidenci členských příspěvků, k zasílání informací o konaných akcích a newslettery a ke komunikaci se členy v rámci činnosti České Insurtech Asociace, z. s. (komunikace, poradenství apod.).
 3. V případě bývalých členů se uchovávají osobní údaje po dobu 10 let od ukončení členství za účelem doložení případných finančních kontrol anebo jako důkazní prostředky pro případy řešení možných sporů.

Právní základ pro zpracování

 1. V případě uchazečů je potřeba provedení opatření před uzavřením smlouvy a v případě členů potřeba pro plnění smlouvy. Mezi úspěšným uchazečem a Českou Insurtech Asociací, z. s. vznikne právní vztah v podobě členství, jehož předmětem je výkon práv v souladu se Stanovami České Insurtech Asociace z. s. a závazek za tato oprávnění hradit členské příspěvky. Pokud nedojde k poskytnutí požadovaných údajů v přihlášce, nelze vstoupit do smluvního vztahu a poskytovat plnění, jelikož Česká Insurtech Asociace, z. s. nebude znát totožnost a údaje o druhé straně.
 2. V případě zasílání informací a newsletterů členům se jedná o oprávněný zájem.
 3. V případě zveřejnění v seznamu na webu Česká Insurtech Asociace, z. s. se jedná o souhlas subjektu údajů.
 4. V případě evidence údajů bývalých členů se jedná o oprávněný zájem.

Kontaktní údaje se neposkytují žádným dalším příjemcům.

Doba, po kterou budou osobní údaje Česká Insurtech Asociace, z. s. uchovávány, je následující:

 1. V případě neúspěšných uchazečů budou veškeré osobní údaje vymazány bezprostředně poté, co bude rozhodnuto o jejich zamítnutí členství v České Insurtech Asociaci, z. s. Výmaz bude proveden skartací přihlášek a elektronickým výmazem.
 2. V případě členů budou osobní údaje uchovávány po celou dobu jejich členství. Osobní údaje na webu České Insurtech Asociace, z. s. budou zveřejněny do doby odvolání souhlasu anebo po celou dobu členství podle toho, která skutečnost nastane dříve.

V případě bývalých členů budou osobní údaje vymazány z elektronické evidence bezprostředně po ukončení členství a v tištěné podobě budou uloženy po dobu 10 let.

3. Informace pro adresáty informačních sdělení

Účelem zpracování je informovat zájemce (adresáty informačních sdělení) o různých akcích pořádaných nebo spolupořádaných Českou Insurtech Asociací, z. s. Tato část se nevztahuje na členy České Insurtech Asociace, z. s., kterým jsou tyto informace zasílány na základě oprávněného zájmu. Tato část se týká třetích osob, které jsou Asociací takto informovány. Zpracovávají se kontaktní údaje v rozsahu jméno, e-mail, telefon a případně poštovní adresa.

Právním základem je souhlas subjektů údajů.

Kontaktní údaje se neposkytují žádným dalším příjemcům.

Doba uložení trvá po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu aktuálnosti daných údajů (např. do jejich opravy). Pokud subjekt údajů souhlas odvolá, budou veškeré kontaktní údaje, které Česká Insurtech Asociace, z. s. nezpracovává z jiného důvodu (např. v důsledku poskytování poradenství), vymazány.

4. Informace pro účastníky akcí pořádaných Českou Insurtech Asociací, z. s. o zpracování jejich osobních údajů na fotografiích a audiovizuálních záznamech z těchto událostí.

Účelem zpracování je

 1. dokumentace a archivace záznamů z akcí pořádaných Českou Insurtech Asociací, z. s.
 2. propagace akcí pořádaných Českou Insurtech Asociací, z. s. v médiích, na webových stránkách a sociálních sítích

Právním základem je oznámení subjektům údajů, tj. návštěvníkům a účastníkům akcí pořádaných Českou Insurtech Asociací, z. s. o pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů.

Doba uchování u fotografií i audiovizuálních záznamů je 5 let od jejich pořízení, přičemž na základě archivačních a dokumentačních důvodů může být u některých vybraných položek opakovaně prodloužena.

Zveřejnění bude na webových stránkách a sociálních sítích České Insurtech Asociace, z. s. popř. v médiích při informování o činnostech České Insurtech Asociace, z. s. (fotografie, audiovizuální záznamy).

Zveřejňování fotografií a audiovizuálních záznamů z akcí pořádaných Českou Insurtech Asociací, z. s. bez uvedení dalších identifikačních údajů osoby za účelem informování o činnostech České Insurtech Asociace, z. s. je možné bez souhlasu dotčené osoby, pokud fotografie necílí na zveřejnění citlivých osobních údajů nebo nemá dehonestující charakter.

5. Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře v členské sekci. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Česká Insurtech Asociace, z. s. je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2022.